English speaking notice
The following Terms & Conditions for this website are written in Dutch, if you want to read the English or other language version please contact me. - Laurens van Walbeek
--
Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld voor situaties waarin "werken" of "projecten" 
van deze website of andere ontwerpen (in opdracht) van Laurens van Walbeek, woonachtig te Zwolle
hierna "Opdrachtnemer" genoemd, worden gebruikt, hergebruikt of anderszins gepubliceerd.
Bij het aannemen of (her)gebruiken van een gepubliceerd of ongepubliceerd ontwerp gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Werkzaamheden
De opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. 
De werkzaamheden worden verricht naar eigen inzicht en zonder toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is dan ook vrij om binnen hetgeen is overeengekomen het afgesproken resultaat te realiseren.
De opdrachtnemer kan de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door een derde laten verrichten mits hij dit van te voren aan de opdrachtgever heeft medegedeeld en de opdrachtgever zijn toestemming heeft verleend. Opdrachtgever kan slechts zijn toestemming weigeren, indien de derde niet aan een aantal van tevoren tussen partijen overeengekomen objectieve criteria voldoet.
In geval van verhindering door ziekte of anderszins dient de opdrachtnemer zelf voor vervanging zorg te dragen. Indien dit niet mogelijk is, wordt in onderling overleg bepaald of de werkzaamheden vervallen of op een ander tijdstip plaatsvinden. Een en ander zal terstond schriftelijk worden bevestigd door de opdrachtgever.
Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, blijft de opdrachtnemer tegenover de opdrachtgever altijd aansprakelijk voor het overeengekomen resultaat alsof hij de desbetreffende werkzaamheden zelf heeft verricht.

Artikel 2: Betaling
De betaling voor elk individueel project zal via een prijsindicatie of offerte overeengekomen worden.
De opdrachtgever en de opdrachtnemer zullen in geval van meerwerk of onvoorziene uitloop in gezamenlijk overleg een additionele betaling bepalen. 

Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever over het netto factuurbedrag vanaf de factuurdatum een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. 
Voor langdurende projecten kan de opdrachtnemer een voorschotbedrag vorderen.

Artikel 3: Gebruik na oplevering
De opdrachtnemer heeft het recht om zijn werk via zijn eigen kanalen te vertonen zonder toestemming van de oorspronkelijke opdrachtgever. Voorwaarde hierbij is dat het werk voor de eerste opdrachtgever als eerste gepubliceerd wordt. Eventueel is dit recht van de opdrachtnemer af te kopen.
Het is voor de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van de opdrachtnemer, veranderingen in opgeleverde producten aan te brengen of aan te laten brengen.

Artikel 4: Einde van de overeenkomst
De opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen deze overeenkomst tussentijds te allen tijde beëindigen. Terstond na het daartoe genomen besluit, stelt de ene partij de andere schriftelijk in kennis.
Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd, tenzij er aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de opdrachtnemer.

Artikel 5: Auteursrechten
De opdrachtnemer is ten allen tijde gerechtigd zijn werk te signeren. Bij commercieel gebruik dient naamsvermelding in goed overleg geregeld te worden.

Naamsvermelding is een voorwaarde. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde wordt het bedrag verschuldigd
aan publicatierechten met 100% verhoogd.
Het auteursrecht over het materiaal dat de opdrachtnemer ontwerpt tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijft berusten bij de opdrachtnemer, of wordt in overeenstemming
voor een meerprijs overgedragen naar de opdrachtgever.Laatst bijgewerkt: april 2024​​​​​​​
Back to Top